Zapisz się na Newsletter i wygraj!
Wygraj Romantyczny pobyt dla DWOJGA w luksusowym pałacu pod Toruniem
* wymagane
Zarejestrowałeś się pomyślnie. Na podany adres e-mail wysłaliśmy link potwierdzający rejestrację. Czekamy na potwierdzenie! P.S. Dopiero po potwierdzeniu weźmiesz udział w grze!
Zaproś swojego (-ą) znajomego (-ą) do udziału w zabawie
Pomyślnie zaprosiłeś znajomego do wzięcia udziału w grze. Na podany adres e-mail wysłaliśmy link w celu potwierdzenia rejestracji. Czekamy na potwierdzenie! P.S. Dopiero po potwierdzeniu weźmiesz udział w grze!
ZAREJESTRUJ SIĘ
Wypełnij niezbędne pola i kliknij " CHCĘ WYGRAĆ!"
POCZEKAJ DO KOŃCA KONKURSU
Zgłoszenia przyjmujemy do 14.07.2021 Koniecznie zaproś znajomych!
SPRAWDŹ WYNIKI KONKURSU
Zwycięzcę ogłosimy 16.07.2021

O nas

Cześć! Czy jesteś w nastroju na wypoczynek? Jeśli tak, to doskonale się składa! Właśnie wchodzisz do świata fantastycznych hoteli, odprężających SPA i emocjonujących atrakcji - do świata Emoti.pl. Rozgość się i pozwól nam zająć się Twoim relaksem. Zrobimy to z przyjemnością. Tworzymy miejsce, w którym znajdziesz najlepsze hotele w najlepszych cenach oraz rekomendacje, jak w wyjątkowy sposób spędzić czas wolny.

Wierzymy, że to co daje ludziom szczęście, to doświadczenia i wspomnienia, które warto kolekcjonować, zamiast materialnych przedmiotów. Od 2006 roku dostarczamy fantastyczne przeżycia i relaksujące wyjazdy w kilkudziesięciu krajach świata. Pomogliśmy spełnić marzenia już ponad 2,000,000 klientów, a wielu z nich znalazło dzięki nam nowe hobby. A wszystko to w zgodzie z naturą i w trosce o naszą planetę. 

Zarejestruj się w naszym konkursie i już teraz odkrywaj najlepsze oferty wyjazdowe i SPA w całej Polsce. 

Nasze marki

Działamy nie tylko w Polsce. Jesteśmy obecni na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz w Finlandii.  A to nie koniec!Lina z Litwy

Bardzo się cieszę, że istnieje taki serwis, dzięki któremu można dobrze wypocząć, a przy tym zaoszczędzić sporo pieniędzy. Często z niego korzystam i jeszcze nigdy się nie zawiodłam. W hotelach nie miałam problemów z realizacją kuponów. Jestem zadowolona i bardzo Wam dziękuję!

Rūta z Łotwy

Skorzystaliśmy z oferty litewskiego sanatorium Tulpė w Birsztanach, która zawierała zabiegi relaksacyjne oraz 3 posiłki. Byliśmy zaskoczeni niską ceną i bardzo wysoką jakością. Samo miasto jest po prostu przepiękne! Polecamy i dziękujemy za ten wypoczynek!

Nagroda obejmuje:

  • 1 nocleg dla DWOJGA w pokoju standard;
  • Śniadanie i romantyczną kolację;
  • Wstęp do strefy SPA (jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa, tepidarium);
  • Zewnętrzną strefę SPA (w sezonie letnim);
  • Sąsiedztwo parku w angielskim stylu;
  • Bezpłatny parking;
  • Voucher jest ważny trzy lata od momentu otrzymania i nie obejmuje pobytu w sezonie wysokim.

Regulamin Konkursu “Romantyczny wyjazd we dwoje z EMOTI.pl”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs jest organizowany pod nazwą „Romantyczny wyjazd we dwoje z EMOTI.pl” i jest zwany dalej: "Konkursem" a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej- Regulamin).
1.2 Organizatorem akcji konkursowej jest: EMOTI Polska Sp. z o.o.,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000895723, zwana dalej EMOTI. 
1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony:
a) z wykorzystaniem strony www.emoti.pl i
b) w terminie od dnia 05.05.2021 do dnia 14.07.2021
1.4 Czas trwania konkursu, o którym mowa powyżej, nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
1.5 Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@emoti.pl
1.6 Konkurs i wysyłka nagród są organizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.8 Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca).
1.9 Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
1.10 Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
1.11 Biorąc udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
b) zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu;
c) w razie uzyskania statusu Zwycięzcy udostępni organizatorowi dane do wysyłki nagrody.

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).
2.2 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:
a) posiadanie statusu osoby fizycznej;
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;
c) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;
d) poprawne wykonanie Zadania konkursowego polegającego na zapisaniu się na newsletter i wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Powiedz nam, gdzie najchętniej udajesz się na wypoczynek i dlaczego właśnie tam?” na stronie konkursowej. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu.
2.3 Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.
2.4 Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.
2.5 Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.
2.6 W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;b) osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1 Konkurs polega na wysłaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe. Nagrodzona zostanie 1 osoba, która udzielą najciekawszej odpowiedzi i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wysyłki nagród poprzez rejestrację i potwierdzenie rejestracji drogą mailową, a także w celu przesyłania ofert o charakterze marketingowym drogą elektroniczną. Wyboru najlepszej odpowiedzi dokona jury wybrane przez Organizatora spośród jego pracowników. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i kreatywność nadesłanych odpowiedzi.
3.2 Każde, zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte i ocenione przez Organizatora.
3.3 Organizator poinformuje o wynikach Konkursu droga mailową, ogłaszając zwycięzców do 14 dni od zakończenia akcji konkursowej.

4. NAGRODA

4.1 Nagrodą w konkursie jest Voucher na dwudniowy (1 doba hotelowa) pobyt w hotelu Pałac Romantyczny wraz ze śniadaniem i kolacją.
4.2 Liczba nagród: 1
4.3 Wartość nagród dla jednej osoby nie przekracza wartości 2000 zł brutto, w związku z czym zwycięzca zwolniony jest z obowiązku zgłoszenia wygranej do Urzędu Skarbowego.
4.4 Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią.
4.5 Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.).
4.6 Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem maila lub poprzez wiadomość na Facebooku.
4.7 Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest EMOTI Polska Sp. z o.o.
4.8 W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa).
4.9 Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
4.10 Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.11 Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i poinformowania Zwycięzcy drogą mailową o wygranej, nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem maila.

5. DODATKOWE INFORMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

5.1 Korzystanie z maila może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:
a) Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.
5.2. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych jest EMOTI Polska Sp. z o.o.
6.2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu skontaktowania się ze Zwycięzcami i w celu przekazania laureatom nagród konkursowych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe udostępnione w celach marketingowych są przetwarzane zgodnie z osobną Polityką Prywatności.
6.3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
6.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w Konkursie.
6.5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, logistycznej, kurierskiej.
6.6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem elektronicznym e-mail: marketing@emoti.pl

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: marketing@emoti.pl
7.2 Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.
7.3 Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatorareklamacji.
7.4 Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem Organizatora.
7.5 O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji.
7.6 Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.emoti.pl przez cały czas trwania Konkursu.
8.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień́ niniejszegoRegulaminu.
8.3 Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Ta strona używa plików cookie w celach statystycznych oraz marketingowych. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby wszystkie pliki cookies były odrzucane oraz usuń zapisane pliki cookies.
Zrozumiałem